Close
Top 10 sách về Agile

Top 10 sách về Agile

TOP 10 cuốn sách để tìm hiểu về văn hóa Agile, từ con người đến tổ chức

  1. The Age of Agile, Steve Denning (Về quản trị, Agile Mindset, Tổ chức Agile)
  2. Khởi nghiệp tinh gọn, Eric Ries (Khởi nghiệp kiểu Agile, tư duy về đổi mới và sản phẩm mới)
  3. Agile People, M. Thoren (Công tác nhân sự và lãnh đạo trong tổ chức Agile)
  4. Tái tạo tổ chức, F Laloux (Linh hoạt hoá cấu trúc tổ chức và hệ tư duy đi kèm)
  5. Quản trị dựa vào tri thức, I. Nonaka và cộng sự (Một trong những học thuyết nền tảng của Scrum; Nonaka cùng với Takeuchi được công nhận là “ông nội” của Scrum)
  6. Phương thức Toyota, J K Liker (Nghiên cứu Toyota để hiểu hơn về Scrum trong và nhiều phương thức tổ chức sản xuất ngoài phần mềm)
  7. Làm điều quan trọng, J Doerr (Không phải sách về Agile, nhưng lại hữu ích đối với việc tư duy linh hoạt về mục tiêu, teamwork)
  8. Tâm lí học thành công, C. Dweck (sách này về growth mindset, chính là nền tảng của Agile mindset và Agile culture).
  9. Cẩm nang Scrum, DT Tấn, NV Khoa, PA Đới, NK Nhật. (Tài liệu hướng dẫn thực hành Scrum cho các đối tượng khác nhau: quản lí, team leader, marketing team…)
  10. Được việc, DT Tấn. (Agile cho cá nhân)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *