Close

Top 10 sách về Agile

Top 10 sách về Agile

TOP 10 cuốn sách để tìm hiểu về văn hóa Agile, từ con người đến tổ chức The Age of Agile, Steve Denning (Về quản trị, Agile Mindset, Tổ chức Agile) Khởi nghiệp tinh gọn, Eric Ries (Khởi nghiệp kiểu Agile, tư duy về đổi mới và sản phẩm mới) Agile...

Xem thêm

Top 10 sách về phát triển sự nghiệp

Top 10 sách về phát triển sự nghiệp

1.TÂM LÍ HỌC THÀNH CÔNG – SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO, Carol S. Dweck Đây là một trong số những cuốn sách tâm lí học ứng dụng tốt nhất hiện nay. Cuốn sách bàn về tầm quan trọng của thái độ và niềm tin tích...

Xem thêm